Aktualnosti

17. 6. 2016- Spletna stran družbe Slovenski državni gozdovi, vsi predpisi in objave v zvezi z družbo na naslovu http://www.sidg.si/index.htm

2. 2. 2016- Sprejetje novega zakona za državne gozdove: http://www.vecer.com/clanek/201602026183728; http://www.delo.si/gospodarstvo/kmetijstvo/dz-sprejel-zakon-o-drzavnem-gozdarskem-podjetju.html; http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20169&stevilka=340

23. 3.  2015- Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS v javni obravnavi: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12981/7956/b83eae5d1fac3ec8cd203eb91291f538/

15. 1. 2015- Ustanavljanje podjetja za gospodarjenje z državnimi gozdovi: http://www.dnevnik.si/slovenija/skriti-nacrti-za-novo-gozdarsko-podjetje

4. 11. 2014- Potek sanacije žledoloma: http://www.zgs.si/slo/aktualno/sporocila-za-javnost/article/775/index.html; spravljenih je 51% iglavcev in 22% listavcev

18. 7. 2014- Razmere na trgu lesa v Sloveniji: http://www.deloindom.si/lesna-biomasa/trg-zasicen-z-lesom-promet-z-drvmi-ohromljen

23. 6. 2014- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave: povezava, novosti na področju ureditve vožnje v naravnem okolju

4. 6. 2014- Začetek delovanja spletnega portala za učinkovitejšo sanacijo žledoloma, dostopen na naslovu: http://zledolom.kgzs.si/

22. 4. 2014- Sanacija gozdov po žledu (oddaja Točka preloma): http://4d.rtvslo.si/arhiv/tocka-preloma/174272285

2. 4. 2014- Predlogi in napotki ZGS za čimbolj učinkovito sanacijo žledoloma: http://www.zgs.si/slo/aktualno/novice/article/734/index.html

7. 3. 2014- Listina o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti, ki nadomešča prevoznice: http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/7197/cc4396d426ba3642ce5cb6cbb3c4b32b/

7. 3. 2014- Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda (ZUOPŽ)- interventni zakon, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih v uradnem listu, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6945http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014541

5. 2. 2014- Obsežen žledolom v gozdovih: http://www.delo.si/novice/slovenija/katastrofa-v-gozdovih.html

7. 12. 2013- Težave v ZGS: http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/gozdarji-zdijo-v-pisarnah-zidan-jim-isce-novega-direktorja- 6. 12. 2013- http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/terenskim-gozdarjem-je-zmanjkalo-bencina-in-rdece-barve 10. 12. 2013- http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/ivo-trost-ponizujoce-se-mi-zdi-da-so-me-oznacili-za-malomarneza-in-lenuha

26. 10. 2013- Prevoznice se v praksi ne obnesejo: http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/zidanove-prevoznice-za-les-so-polomija-,  15. 11. 2013-http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/prevoznice-za-les-odnesle-vodjo-gozdarske-inspekcije-

2. 9. 2013- MKO je izdalo prevoznice za les: http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/6701/78fc76a173d907e3f54910971ad3a4a9/

24. 8. 2013- Manjše količine posekanega lesa bodo lahko šle brez prevoznice: http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/odpustek-za-manjse-kolicine-posekanega-lesa

13. 8. 2013- Potrebujemo drugačen pogled na gozd: http://omladic.blogspot.com/2013/08/potrebujemo-drugacen-pogled-na-gozd.html

15. 7. 2013- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-D), ki vsebuje prevoznice za posekan les: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201363&stevilka=2521

31. 5. 2013- Predlog za spremembo Zakona o gozdovih: http://www.dz-rs.si/wps/wcm/connect/9d78fa37-718d-461e-8db5-fa8ef204c9e6/1215-VI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9d78fa37-718d-461e-8db5-fa8ef204c9e6

4. 5. 2013- Gozdarstvo na razpotju: http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/gozdarstvo-na-razpotju-razvojni-zagon-ali-razkroj.html

27. 3. 2013- Gozd pod pritiskom: http://omladic.blogspot.com/2013/03/gozd-pod-pritiskom.html

14. 3. 2013- Pismo zaskrbljenih gozdarjev: Zaskrbljeni-gozdarji, http://odbor.si/2013/03/poucna-gozdarska-zgodba/

9. 12. 2012- Nadzor carinske in davčne uprave na področju prometa z lesom: http://www.carina.gov.si/si/novosti/sgd/2012/skupna_akcija_curs_in_durs_nadzor_nad_prometom_z_lesom/

6. 11. 2012- Napoved poostrenega nadzora nad izvajalci del v gozdu: www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/MEDIJSKO_SREDISCE/obvestilo_za_javnost_-_6.11.pdf

27. 6. 2012- Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige do 2020 Les je lep: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/akcijski_nacrt_za_povecanje_konkurencnosti_gozdno_lesne_verige_do_2020/

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.