Sproščena tehnika: na kratko

Tehnike gojenja gozdov, ki se imenuje sproščena oziroma svobodna, ni moč najti v sedanjih gozdnogospodarskih načrtih, čeprav je v teoriji  obravnavana skupaj s skupinsko postopnim in prebiralnim gospodarjenjem. V praksi se verjetno pogosto uporablja, vendar je redko imenovana, zaradi zapletenosti pa jo je težko opisati v nekaj stavkih. Je tehnika, …

Kakovost pri delu v gozdu

V vseh gospodarskih dejavnostih in pri posameznih poklicih so formalno ter neformalno določena merila kakovosti pri izdelkih ali storitvah. Hkrati se vedno bolj teži tudi k višanju ali izboljšanju kakovosti ob nespremenjeni ceni. Gozdarstvo in gozdna dela kot ena izmed fizično najzahtevnejših del, navkljub vsem nevarnostim, ki jih prinašajo, niso …

Nega letvenjaka

S svetlitveno sečnjo in pomlajevanjem gozda se pod starimi drevesi pojavi mladje, ki velikokrat že pod zastorom doseže vsaj 1 meter višine. Takrat je že kar pravi čas za posek večine dreves prejšnje generacije. Pustimo lahko samo še par najkakovostnejših dreves ali pa  v celoti obnovimo sestoj. Če sekamo kasneje, …

Inventura na gozdni posesti

Gozdove se opisuje in vrednoti na različne načine. Medtem ko je v splošnem interesu vseh ljudi, da gozdovi izpolnjujejo varovalne, ekološke in socialne naloge, so v zanimanju lastnikov gozdov bolj v ospredju proizvodne vloge, bodisi za lastno oskrbo z drvmi, bodisi za občasen prihodek od prodaje lesa ali pa preživljanje …

Obvejevanje dreves

Obvejevanje dreves je redkejša praksa v gozdarstvu, ki se je lotevajo večinoma bolj tisti skrbni lastniki gozdov ali pa razni raziskovalci. Opozorimo naj, da obvejevanje in kleščenje vej v gozdarstvu ne pomeni isto: Klestimo podrto drevo trdo na deblo, da izdelamo sortimente. Obvejujemo stoječe drevo na tak način, da deblo …